Księgi handlowe

W zakresie ksiąg handlowych
(tzw. pełnej księgowości) przygotowujemy:

 • zakładowy plan kont;
 • politykę rachunkowości w oparciu o obowiązujące regulacje prawne;
 • instrukcję obiegu dokumentów;
 • instrukcję przechowywania danych;

 

Prowadzimy:

 • ewidencję dowodów księgowych w księgach rachunkowych, według polityki rachunkowości;
 • ewidencję i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • ewidencję wyposażenia;
 • ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług;
 • bieżącą analizę przychodów i kosztów;
 • bieżącą analizę należności i zobowiązań;
 • potwierdzenia sald;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzamy raporty miesięczne, kwartalne oraz roczne;
 • sporządzamy deklaracje podatkowe;
 • sporządzamy sprawozdania finansowe ( składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej zawierającej wstęp do sprawozdania oraz objaśnienia do poszczególnych jego pozycji, a także ewidencję zmian w kapitale i przepływy pieniężne );